Počítačový program Soft TC je určený na analýzu technickej čistoty vzhľadom na:
  • Zabezpečenie kvality produktov
  • Eliminovanie vplyvu okolitého prostredia s cieľom znížiť riziko zanesenia znečistenia vzduchom, ako aj riziko zavlečenia znečistenia predmetmi (obaly, prepravky, dopravné prostriedky a podobne)
  • Výchovu a vzdelávanie pracovníkov, ktorí predstavujú jeden z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich čistotu produktov
  • Organizáciu logistiky, ktorá zahrňa internú a externú prepravu, ako aj zabezpečenie čistoty obalov
  • Výber vhodného výrobného zariadenia tak, aby výrobné zariadenie nebolo zdrojom ani nosičom znečistenia, resp. prijatie opatrení na zníženie vplyvu výrobného zariadenia na čistotu produktov.
Počítačový program Soft TC slúži na hodnotenie technickej čistoty, ako aj na hodnotenie vplyvov jednotlivých faktorov (montážne zariadenia, okolité prostredie, pracovníci a logistika) na technickú čistotu v príslušných čistých priestoroch.

Počítačový program Soft TC umožňuje preskúmať vplyv jednotlivých faktorov na čistotu produktov a prostredníctvom akčného plánu prijať opatrenia na zníženie vplyvu príslušných faktorov.

Počítačový program Soft TC nájde uplatnenie pri plánovaní výroby, ako aj pri zlepšovaní technickej čistoty v rámci existujúcej výroby.